ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ผลิภัณฑ์ทางการเกษตร

ผลิตภัณฑที่ใช้ทางการเกษตร ถือเป็นสินค้าที่มาแรงมากสำหรับธุรกิจเครือข่าย ดังจะเห็นได้ว่า หลายๆบริษัทก็สามารถเติบโตได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการเกษตรอย่างเดียว เพราะสินค้าทางด้านการทำการเกษตรเป็นสินค้าที่ผู้ที่ทำอาชีพการเกษตรจำเป็น ต้องใช้ และอัตราีการใช้ซ้ำสูง โดยมีข้อแม้ว่าสินค้าต้องดีจริง ใช้แล้วเห็นผล หรือสามารถช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรได้

มูลค่าตลาดของ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย ถือได้ว่ามีมูลค่าสูงมาก ประเทศไทยนำเข้า เฉพาะปุ๋ยเคมีปีๆ หนึ่ง เกือบสี่หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งยังไม่รวมผลิตภัณฑ์สารเคมี และอุปกรณ์ทางการเกษตรอื่นๆ ในขณะที่มูลค่าการตลาดของปุ๋ยอินทรีย์อยู่ที่ 1,000 ล้านบาทเท่านั้น แต่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มในอนาคต จะมีสัดส่วนใกล้เคียงกับปุ๋ยเคมี

ในปัจจุบัน ตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการเกษตรกำลังจะเปลี่ยนไป เนื่องจากปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร ตกต่ำ ต้นทุนการทำการเกษตรที่สูงขึ้นมาก และที่สำคัญสารพิษ สารเคมีที่ตกค้างในพืชผัก ในดิน ทำให้ผลผลิตลดลง คุณภาพต่ำลง ไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ดังที่ควรจะเป็น เนื่องจากมีการใช้สารเคมี และปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็น ทำให้สภาพดินที่เคยอุดมสมบูรณ์หายไีป อีกทั้งทำให้หลายคนเข้าใจว่า การทำการเกษตรไม่ทำให้รวย แถมยังเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษ จากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ซึ่งสภาพเหล่านี้มีให้เห็นมากมายในปัจจุบัน

oganic

รัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหา และมีการวางแผนแก้ไขในระยะยาว โดยพยามให้เกษตรกร หันมาทำเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะสามารถช่วยให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ปลอดภัย และจำหน่ายได้ง่ายขึ้น

จากแนวโน้มข้างต้น ทาง บริษัท จอยแอนด์คอยน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเดิม เจริญโอสถฯ มีการทำตลาดทางด้านเกษตรอย่าเต็มรูปแบบ และมีการเตรียมการมานานแล้ว เราจึงมีความพร้อมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการเกษตรที่เป็น อินทรีย์ ชีวภาพ คุณภาพสูงสุดเท่าที่จะหาได้ โดยเน้นไปที่การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร และการมีผลิตภัณฑ์ที่ ครอบคลุม ครบวงจร หลากหลาย จะช่วยให้ นักธุรกิจอิสระ สามารถเข้าถึงกลุ่มเกษตกรได้อย่างเต็มรูปแบบ และได้รับประโยชน์สูงสุดทั้ง เกษตกรเอง และนักธุกิจอิสระของ เจริญโอสถฯ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรของ "เจริญโอสถฯ" โดยปีที่แล้วมียอดขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรชนิดน้ำ เฉลี่ยเดือนละ 5-10 ล้านบาท ส่วยปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด ยอดขายปีที่ผ่านมา ขายไปแล้วกว่า 5 หมื่นตัน หรือกว่า 500 ล้านบาทเลยทีเดียว ช่องทางตลาดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จึงเป็นช่องทางในการสร้งเครือข่ายที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียว

เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
ปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาว เจริญอินทรีย์ภัณฑ์
ปุ๋ยอินทรีย์มูลค้างคาว เจริญอินทรีย์ภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์ภัณฑ์ สูตรมูลค้างคาว

คุณสมบัติ : ให้ ธาตุอาหารพืชครบทุกตัว ธาตุอาหารหลัก N, P,K ธาตุ อาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ช่วยเสริมสร้างให้พืชอุดมสมบูรณ์ ทำให้พืชแข็งแรง ช่วยให้ขั่วเหนียว ช่วยป้องกันโรคพืช เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมของพืชได้ดี ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อรา และแบคทีเรีย เร่งการเจริญเติบโตของ ต้น ใบ ดอก ผล และรวงข้าว ปรับสภาพการเป็น กรด-ด่าง ของดิน ให้เหมะกับการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพ และสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

ส่วนประกอบ : ไน โตเจน(N), แมกนีเซี่ยม(Mg), แมงกานีส(Mn), ฟอสฟอรัส(P), กำมะถัน(S), โบรอน(B), โพรแทสเซี่ยม(K) ,เหล็ก(Fe), โมลินั่ม(Mo), แคลเซี่ยม(ca) ,ทองแดง(Cu), สังกะสี(Zn)
ขนาดบรรจุ : 25 กิโลกรัม

ปุ๋ยอิทรีย์สูตรพิเศษ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์
ปุ๋ยอิทรีย์สูตรพิเศษ เจริญอินทรีย์ภัณฑ์

ปุ๋ยเม็ดเจริญอินทรีย์ภัณฑ์

คุณสมบัติ :
1. ให้ธาตุอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม
2. ช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีที่ตกค้างในดินกลับมาเป็นธาตุอาหารของพืช
3. ช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุย การระบายน้ำและอากาศในดิน
4. เสริมสร้างผนังเซลล์ของพืช ทำให้พืชแข็งแรง
5. ช่วยป้องกันโรครากเน่า โคนเน่า ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรีย
6. ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตมีน้ำหนักและรสชาติดีขึ้น

ส่วนประกอบ :
ธาตุอาหารหลัก - ไนโตรเจน, ฟอสฟอรัส, โพแทสเซียม
ธาตุอาหารรอง - แคลเซียม, แมกนีเซียม, กำมะถัน, โบรอน
ธาตุอาหารเสริม - ทองแดง, เหล็ก, แมงกานีส, โมลิบดินั่ม, สังกะสี
องค์ประกอบ - ฮิวมิดฟอร์ม, อินทรียวัตถุ, ตัวย่อยสลาย

ขนาดบรรจุ 25 กิโลกรัม

เจริญอินทรีย์ภัญฑ์ ชนิดน้ำ

เจริญอินทรีย์ภัณฑ์ 301

อาหารเสริมพืชชีวภาพชนิดน้ำ-ทางใบ

เป็น ธาตุอาหารพืชชนิดน้ำ สำหรับฉีดพ่นทางใบ โดยการสกัดจากกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชทุกชนิด เป็นกระบวนการสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรรู้จักใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อดิน เกษตรกร และผู้บริโภค มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถละลายน้ำได้ดี ไม่เกิดการตกตะกอนของธาตุอาหารต่าง ๆ จึงทำให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อใช้ต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มสิ่งมีชีวิตในดิน ช่วยปรับปรุงบำรุงดิน สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ เป็นผลให้พืชสามารถผสมเกสรได้ดี ไม่หลุดร่วง ติดดอกออกผล ทนทานต่อโรคและแมลงได้ดี พืชจึงเจริญงอกงามได้ในระยะเวลาอันสั้น

คุณประโยชน์ :

  • ช่วย ทำให้พืชเจริญเติบโตเร็ว สมบูรณ์แข็งแรง ยากต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลง เมื่อใช้ต่อเนื่องเป็นประจำจะช่วยลดปริมาณหนอนและแมลงศัตรูพืชลงไปได้มาก
  • ช่วยทำให้การออกดอกและติดผลเร็วขึ้น สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิมมาก
  • ช่วยเพิ่มจำนวนดอก ผล ขนาด คุณภาพสี และ รสชาติของผลผลิต
  • ช่วยทำให้พืชฟื้นตัวได้เร็ว โดยเฉพาะพืชที่ปลูกใหม่ หรือพืชที่ยังเล็กอยู่
  • ช่วยป้องกัน และขจัดปัญหาโรคขาดธาตุอาหารของพืช
  • ช่วยร่นอายุการเก็บเกี่ยว ทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วกว่าเดิม
  • ช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด หรือท่อนพันธุ์ โดยใช้แช่หรือชุบก่อนปลูก
  • ช่วยในการปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินร่วนซุย
  • เมื่อ ใช้ควบคู่กับปุ๋ยเดิมที่เคยใช้อยู่ จะช่วยประหยัดค่าปุ๋ยได้มาก และยังสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตได้อย่างอัศจรรย์ โดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิต

ปริมาณสุทธิ : 1 ลิตร

นาโนไคโตซาน ฮิ้ว(Huge)
นาโนไคโตซาน ฮิ้ว(Huge)

Huge นาโนไคโตซาน

สรรพคุณ :
- ช่วยสร้างระบบรากพืชให้ใหญ่ อวบ ยาว จึงทำให้พืชดูดซับอาหารได้ดีเติบโตเร็ว- ช่วยให้ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ มีความสมบูรณ์ แตกยอดและใบมาก ทำให้เกิดตาดอกมาก
- สร้างระบบการติดดอกตาดอกสมบูรณ์ และติดผลมากขึ้น
- ทำให้ต้นพืชสร้างภูมิต้านทานโรค และเป็นฟิล์มบาง ๆ ป้องกันโรคและแมลงได้ดี
- ช่วยปรับสภาพดินให้สมดุลพืชสามารถดึงธาตุอาหารในดินไปใช้ได้ง่าย และเพิ่มไนโตรเจนในดิน
- มี ฤทธิ์ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคพืช เช่น โรคราน้ำค้าง โรคราสนิม โรคไฟทอปธอร่า โรคแอนเทรคโนส โรครากเน่าโคนเน่า โรคใบจุด โรคแคงเกอร์ เป็นต้น
- เพิ่มขนาดทั้งใบ ลำต้น ดอก ผล อย่างรวดเร็ว ภายใน 3 -7 วัน ชัดเจนซึ่งทำให้ผลิตผลได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอีก 2 3 เท่า ตัวจากที่ไม่ได้ใช้
- ใช้เคลือบเมล็ดป้องกันโรคแมลง เพิ่มคุณภาพการงอกของเมล็ด และการออกสูงขึ้นอย่างชัดเจน
- เป็นฟิล์มบางเคลือบผิว ดอก ผล ใบ สามารถยืดอายุการเก็บเกี่ยวและป้องกันเชื้อรา
- ทำให้ผัก ผลไม้ คงความกรอบมีผิวดีและสีสวย
- ทำให้น้ำมันมีคุณภาพดี ปริมาณน้ำมันมาก

ปริมาณสุทธิ : 1 ลิตร

ACMEGUARD แอคมี่การ์ด สารสกัดชีวภาพเข้มข้น ใช้ป้องกัน และกำจัดเชื้อรา

PARAGROW พาราโกรว์ สารสกัดชีวภาพเข้มข้น สำหรับทาหน้ายาง บำรุง และรักษาโรคหน้ายาง

TOPCHASE ท๊อปเชซ สารสกัดชีวภาพเข้มข้น ไล่แมลง ลดปริมาณการระบาดของแมลงศัตรูพืช

POWER PLUS พาวเวอร์ พลัส สารสกัดชีวภาพเข้มข้น สูตรเร่งดอก บำรุงดอก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสินค้าทางการเกษตรอีกมากมาย โดยจะมีการพัฒนา และจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาให้สมาชิกได้เลือกใช้อย่างสม่ำเสมอ

รูปสินค้าทางการเกษตร จอยมาร์ท เจริญโอสถ